Algemene voorwaarden

1. De verkoper en uitbater van de webshop is:

Simply-lifestyle BV, met maatschappelijke zetel te Waterleliestraat 18, 8500 Kortrijk, België, ondernemingsnummer 0828.121.662
GSM: +32 493/19 10 48
www.simply-lifestyle.be

info@simply-lifestyle.be

 2.

Deze algemene voorwaarden zijn, bij uitsluiting van alle andere (zo ook deze van latere datum vermeld op eender welk document uitgaand van Simply-lifestyle BV), van toepassing op de rechtsverhouding tussen elke bezoeker en gebruiker (waaronder ook een koper van een op de webwinkel verkocht goed wordt verstaan) van de webwinkel van Simply-lifestyle alsook op elke levering ten gevolge van een aankoop verricht op deze webwinkel. De eindgebruiker is gehouden bij het plaatsen van een bestelling het daartoe voorziene vakje aan te vinken, waarmee hij te kennen geeft deze algemene verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en deze integraal te aanvaarden. Simply-lifestyle kan deze algemene verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik aanpassen, doch het zijn de algemene verkoopsvoorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik van het sluiten van een verkoopovereenkomst tussen de eindgebruikers en Simply-lifestyle, die hun overeenkomst verder beheersen.

Materieel toepassingsgebied

Deze webwinkel richt zich tot eindgebruikers. Verkoop aan personen (van welke aard dan ook) die aankopen met het oogmerk om door te verkopen zijn uitgesloten. Simply-lifestyle behoudt zich het recht voor om bijkomende informatie te verzoeken teneinde het oogmerk van een (verzoek tot) verkoop te kunnen bepalen en om een (verzoek tot) verkoop te weigeren waaromtrent zij reden heeft om aan te nemen dat zij met dit oogmerk is gesloten.

Taal

De verkoopovereenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of het Frans, naar gelang van de keuze van de klant. De verdere gegevensuitwisseling zal navolgend in de gekozen taal verder gezet worden. Gezien de eindgebruiker een taalkeuze dient te maken, zal hij zich na deze keuze niet meer kunnen beroepen op gebrek aan kennis van deze taal om de niet-toepasselijkheid van de verkoopovereenkomsten deze algemene verkoopsvoorwaarden (of onderdelen ervan) in te roepen.

Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is enkel het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen in verband met haar totstandkoming of uitvoering zullen uitsluitend gebracht kunnen worden voor de rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Voor zover de rechtbank van koophandel materieel bevoegd zou zijn, zal de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Kortrijk bevoegd zijn. Deze bevoegdheid steunt op de plaats waar de overeenkomst tot stand komt, met name te Kortrijk.

 3.

De verkoopovereenkomst tussen Simply-lifestyle en de eindgebruiker komt slechts tot stand op het ogenblik dat Simply-lifestyle deze heeft bevestigd via bevestigingsmail. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van de overeenkomst. De verkoopovereenkomst zal altijd bijgehouden worden door Simply-lifestyle en is in die periode gedurende het bestaan van de account van de eindgebruiker voor hem toegankelijk onder de rubriek “Mijn bestellingen”. Simply-lifestyle behoudt zicht het recht voor bijkomende informatie te vragen aan de eindgebruiker vooraleer de verkoopovereenkomst te sluiten (en dus te bevestigen), dan wel om deze te weigeren. Simply-lifestyle behoudt zich evenzeer het recht voor om het sluiten van een verkoopovereenkomst aan bijkomende door Simply-lifestyle te bepalen voorwaarden te onderwerpen in geval het gaat om grote bestellingen, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of in geval problemen zijn opgetreden bij eerder tussen Simply-lifestyle en de eindgebruiker afgesloten overeenkomsten. Ook in geval Simply-lifestyle bijkomende informatie opvraagt of voorwaarden vastlegt, zal de verkoopovereenkomst pas tot stand komen nadat de eindgebruiker deze voorwaarden heeft aanvaard en er navolgend een bevestigingsmail is verstuurd door Simply-lifestyle.

 4.

De betaling van de producten kan uitsluitend vooraf door middel van OVERSCHRIJVING. Indien een betaling om welke reden ook achteraf zou worden geannuleerd vooraleer de levering heeft plaatsgevonden, zal Simply-lifestyle de keuze hebben om de koop alsnog te laten doorgaan, dit evenwel zonder afbreuk te doen aan het bestaande herroepingsrecht van de eindgebruiker, dan wel deze als van rechtswege ontbonden te beschouwen. Een bestelling wordt hoe dan ook slechts uitgevoerd nadat een geldige en volledige betaling werd ontvangen. Eigendoms- alsook risico-overdracht treedt in op het moment van levering van de bestelde koopwaar.

 5.

In de bevestigingsmail zal Simply-lifestyle opgeven op welke datum de levering zal plaatsvinden. Teneinde de levering zo vlot mogelijk te laten verlopen, zal u enkele dagen voor de levering telefonisch (liefst GSM) gecontacteerd worden. De telefonische coördinaten zullen enkel worden gebruikt voor leveringsdoeleinden en worden onder geen beding aan derden doorgegeven. Afwijkingen van de afgesproken leverdatum of het leveringsadres, kunt u ten laatste 1 week op voorhand doorgeven via mail. Indien u niet aanwezig bent op de afgesproken datum om de goederen in ontvangst te nemen en er een tweede levering nodig is wordt een extra transportkost van € 75 aangerekend

 6.

Voor alle producten gekocht via de webshop van Simply-lifestyle beschikt de eindgebruiker over een bedenktijd van 14 dagen. Deze periode gaat in op het ogenblik van de levering op het adres dat is opgegeven door de eindgebruiker, of een door hem aangewezen derde. Dit recht van verzaking is niet van toepassing op producten die door Simply-lifestyle tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper. Dit recht van verzaking is eveneens niet van toepassing voor zakelijke klanten/eindgebruikers. Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Simply-lifestyle behoudt zich het recht om de waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, niet terug te betalen. Indien de koper gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient dit binnen voormelde 14 kalenderdagen te worden gedaan, te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product. De consument kan zijn verzakingsrecht uitoefenen door gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping of door middel van een ander ondubbelzinnige verklaring waarin de koper verklaart de overeenkomst te herroepen, te richten naar het fysiek of elektronisch adres onderaan dit artikel vermeld. De herroeping wordt als tijdig beschouwd indien de kennisgeving van het verzakingsrecht wordt verstuurd voor de termijn van 14 dagen is verstreken. Aan het uitoefen van het verzakingsrecht hangen geen kosten vast en er hoeft geen reden voor te worden opgegeven. De goederen dienen op kosten van de koper onbeschadigd, in originele staat en in originele verpakking uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na levering te worden geretourneerd. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals het bankrekeningnummer waarop het aankoopbedrag kan teruggestort worden. De reeds door Simply-lifestyle ontvangen betalingen zullen binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen of het moment waarop de consument aantoont dat hij de goederen heeft teruggezonden integraal terugbetaald worden. Indien de consument voor een andere wijze van levering dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen, worden de bijkomende kosten die hieruit voortvloeien niet terugbetaald. De uitoefening van het verzakingsrecht kan opgestuurd worden naar het fysiek adres van Simply-lifestyle BV, Waterleliestraat 18 te 8500 Kortrijk. De goederen kunnen worden geretourneerd op het adres: Breestraat 31 te 8540 Deerlijk na telefonische afspraak 0493/19 10 48. De kosten van het terugsturen vallen ten laste van de consument, tenzij het gaat om goederen die door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden. In dat geval kan Simply-lifestyle voor de terugzending zorgen met haar vervoerder aan de prijs van 75 EUR per verzending.

 7.

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die verstrekt worden (op welke wijze dan ook) worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. Simply-lifestyle is niet aansprakelijk voor adviezen, druk-en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens. Simply-lifestyle doet er alles aan om deze gegevens correct en up to date weer te geven op de website, doch het kan voorvallen dat een bepaald product vooralsnog niet kan geleverd worden. Dit kan het gevolg zijn van (onvrijwillig vermelde) verkeerde stockgegevens of van leveranciers die zich (al dan niet tijdelijk) in een situatie bevinden waarbij zij niet meer tot levering kunnen overgaan. Mocht dergelijk geval zich voordoen, zal Simply-lifestyle er alles aan doen om de eindgebruiker zo snel mogelijk te verwittigen en een oplossing voor te stellen.

 8.

Op elk product geldt een waarborg en dit gedurende een periode van 2 jaar na levering. Deze termijn vangt aan daags na de levering aan het leveringsadres zoals opgegeven door de eindgebruiker. De factuur of de leveringsbon gelden als enige vorm van garantiebewijs en moeten kunnen voorgelegd worden om aanspraak te kunnen maken op de wettelijke garantieregeling. Zakelijke verkopen zijn uitgesloten van deze garantieregeling. Bij levering dient de eindgebruiker elke zichtbare schade (inclusief : beschadigde verpakking) steeds te vermelden op de leveringsbon. Bij gebreke daaraan zullen klachten omtrent zichtbare schade niet meer aanvaard worden. Indien de eindgebruiker na de levering, bij het openen van de verpakking een tekortkoming of beschadiging vaststelt, dient deze binnen de 72 uur na levering van de goederen gemeld te worden via mail: info@simply-lifestyle.be. Om een vlotte afhandeling te verzekeren, is het bijvoegen van foto's vereist. Klachten buiten deze periode van 72 uur zullen niet meer aanvaard worden, zonder dat dit afbreuk doet aan het herroepingsrecht op zich.

 9.

In geval zich een situatie van overmacht voor doet, worden de leverings- en andere verplichtingen van Simply-lifestyle opgeschort gedurende de periode waarin deze situatie van overmacht duurt. Zo ook wanneer deze situatie zich pas zou voordoen nadat de leveringstermijn al was verstreken. Indien deze periode van overmacht langer dan 8 weken aansleept, kunnen beide partijen ervoor kiezen om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen mits schriftelijke melding, zonder dat Simply-lifestyle of de eindgebruiker een schadevergoeding aan elkaar zijn verschuldigd. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Simply-lifestyle onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de koper volledig of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen in alle redelijkheid niet kan worden verlangd van Simply-lifestyle, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien. Onder overmacht zal in ieder geval ook worden verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, onlusten, overstroming, stormschade, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, in- en uitvoerverboden, optreden van werknemers-organisaties, waardoor uitvoering van een opdracht onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van producten aan Simply-lifestyle door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst van de producten, welke de normale bedrijfsvoering storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken.

 10.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW maar zonder vervoerkosten en montagekosten. Simply-lifestyle kan de prijzen op elk ogenblik aanpassen (zonder afbreuk te doen aan reeds geplaatste bestellingen). Promoties op artikelen zijn enkel geldig onder de voorwaarden en voor zolang deze geafficheerd staan op de webshop.

 11.

De inhoud van de webshop van Simply-lifestyle, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Simply-lifestyle of andere rechthoudende derden. Reproductie en/of gebruik ervan zijn niet toegelaten.

 12.

De informatie op de website is algemeen en is niet bedoeld als persoonlijk aanbod en/of advies aan de bezoeker/gebruiker. Ondanks grote inspanningen om dit te vermijden, kunnen zich toch onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. In dit geval, en bij tijdelijke onbeschikbaarheid van de website, zal Simply-lifestyle de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Behoudens hun grove of opzettelijke fout kunnen noch Simply-lifestyle noch haar personeelsleden of aangestelden aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Simply-lifestyle geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Simply-lifestyle kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. Simply-lifestyle verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Simply-lifestyle kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade te wijten aan de levering van een gebrekkig dan wel niet-conform bevonden product. De eindgebruiker doet in dat opzicht voor zoveel als nodig afstand van elke aanspraak tegen de verkoper.

 14.

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze goederen, kan je ons mailen via info@simply-lifestyle.be met een kopie van de bestelbon en foto erbij.

We doen er alles aan om de klacht binnen de vijf dagen te behandelen.

 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!